راهپیمایی صاحبان بنگاههای کوچک در پاریس و تولوز

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
راهپیمایی صاحبان بنگاههای کوچک در پاریس و تولوز

<p><strong>خبر کوتاه</strong></p> <p>هزاران تن از صاحبان مشاغل روز دوشنبه در پاریس و تولوز در فرانسه با شرکت در یک راهپیمایی خواستار تسهیل قوانین کار شدند.</p> <p>تظاهرکنندگان که عمدتا صاحبان بنگاه های کوچک بودند با انتقاد از «کاغذبازی های پیچیده» و «مالیاتهای سنگین» در نظام اداری فرانسه، این عوامل را مانع از جذب نیروی کارعنوان کردند و ضرورت اصلاحات در این زمینه را یادآور شدند.</p>