نگاهی به ویرانگرترین ضربه بدمینتون

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
نگاهی به ویرانگرترین ضربه بدمینتون

بدمینتون سریعترین ورزش راکتی دنیا است. نگاهی می اندازیم به سریعترین ضربه این ورزش: اسمشِ فورهند، کاراترین سلاح تهاجمی بدمینتون.