محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

آلبوم عکس: راهپیمایی روز جهانی کارگر در لندن

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آلبوم عکس: راهپیمایی روز جهانی کارگر در لندن

<p>صدها تن از اعضای اتحادیه های کارگری، فعالان جنبش زنان ، هواداران احزاب مارکسیستی و سوسیالیستی بریتانیا و نیروهای هوادار صلح به مناسبت روز جهانی کارگر در میدان ترافلگار شهر لندن گرد آمدند و با کارگران اعتصابی در سراسر جهان و آنها که برای احقاق حقوق کارگران مبارزه می کنند اعلام همبستگی کردند.</p> <div id="slides" dir="ltr"><ul class="slides_container"><li class="slide"><div class="caption"><h2>راهپیمایی روز جهانی کارگر در لندن</h2><p>بسیاری از اعضای گروه های مدافع حقوق زنان و سازمان های فمینیستی رادیکال در مراسم اول ماه مه شرکت می کنند© Parviz Jahed</p></div><img src="https://static.euronews.com/articles/305256/560x380_actionfemme.jpg"/></li><li class="slide"><div class="caption"><h2> راهپیمایی روز جهانی کارگر در لندن</h2><p>حضور جوانان علوی در راهپیمایی اول ماه مه© Parviz Jahed</p></div><img src="https://static.euronews.com/articles/305256/560x380_ALAVITS.jpg"/></li><li class="slide"><div class="caption"><h2> راهپیمایی روز جهانی کارگر در لندن</h2><p>پرچم سرخ و سیاه یک آنارکوسندیکالیست© Parviz Jahed</p></div><img src="https://static.euronews.com/articles/305256/560x380_ANARCOSY.jpg"/></li><li class="slide"><div class="caption"><h2> راهپیمایی روز جهانی کارگر در لندن</h2><p>هواداران پ کا کا© Parviz Jahed</p></div><img src="https://static.euronews.com/articles/305256/560x380_APO.jpg"/></li><li class="slide"><div class="caption"><h2> راهپیمایی روز جهانی کارگر در لندن</h2><p>“هنوز هم به تغییر جهان نیاز داریم“© Parviz Jahed</p></div><img src="https://static.euronews.com/articles/305256/560x380_changement.jpg"/></li><li class="slide"><div class="caption"><h2> راهپیمایی روز جهانی کارگر در لندن</h2><p>حضور چشمگیر احزاب کمونیست و سازمان های چپگرای ایرانی© Parviz Jahed</p></div><img src="https://static.euronews.com/articles/305256/560x380_encoreiran.jpg"/></li><li class="slide"><div class="caption"><h2> راهپیمایی روز جهانی کارگر در لندن</h2><p>اجرای موسیقی سرود انترناسیونال© Parviz Jahed</p></div><img src="https://static.euronews.com/articles/305256/560x380_internationalhymne.jpg"/></li><li class="slide"><div class="caption"><h2> راهپیمایی روز جهانی کارگر در لندن</h2><p>حضور چشمگیر احزاب کمونیست و سازمان های چپگرای ایرانی© Parviz Jahed</p></div><img src="https://static.euronews.com/articles/305256/560x380_IRAN.jpg"/></li><li class="slide"><div class="caption"><h2> راهپیمایی روز جهانی کارگر در لندن</h2><p>حضور چشمگیر احزاب کمونیست و سازمان های چپگرای ایرانی© Parviz Jahed</p></div><img src="https://static.euronews.com/articles/305256/560x380_iranbaz.jpg"/></li><li class="slide"><div class="caption"><h2> راهپیمایی روز جهانی کارگر در لندن</h2><p>اعضای سازمان های ضد جنگ همیشه در مراسم اول ماه مه حضور دارند© Parviz Jahed</p></div><img src="https://static.euronews.com/articles/305256/560x380_nowar.jpg"/></li><li class="slide"><div class="caption"><h2> راهپیمایی روز جهانی کارگر در لندن</h2><p>یک گروه از سوسیالیست های سریلانکا© Parviz Jahed</p></div><img src="https://static.euronews.com/articles/305256/560x380_SRILANKA.jpg"/></li><li class="slide"><div class="caption"><h2> راهپیمایی روز جهانی کارگر در لندن</h2><p>هواداران حزب کمونیست بریتانیا© Parviz Jahed</p></div><img src="https://static.euronews.com/articles/305256/560x380_UKK.jpg"/></li></ul><a href="#" class="prev"></a><a href="#" class="next"></a></div>