محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

تظاهرات علیه سیاستهای سختگیرانه اقتصادی دولت کامرون در لندن

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تظاهرات علیه سیاستهای سختگیرانه اقتصادی دولت کامرون در لندن

<p>دو روز پس از پیروزی مجدد دولت حامی سیاستهای ریاضتی اقتصادی بریتانیا نگذشت و مخالفان سیاستهای سختگیرانه دولت کامرون به خیابان آمدند. </p> <p>تظاهرات در لندن و کاردیف برگزار شد و در پایتخت انگلستان به درگیریهای گسترده میان معترضان به سیاستهای سختگیرانه دولت دیوید کامرون و پلیس تبدیل شد. </p> <p>تظاهرات کنندگان در نزدیکی شماره ۱۰ خیابان داونینگ، دفتر نخست وزیری بریتانیا، تجمع کردند و علیه سیاستهای سرمایه داری دیوید کامرون شعار دادند.</p> <p>هفده تن از معترضان بدست نیروهای پلیس بازداشت شدند و یکی از نیروهای پلیس جراحت ناچیزی برداشت. این تجمع بدون مجوز و بصورت خودجوش برگزار شد.</p>