انتشار نامه های محرمانه پرنس چارلز به مقامات بریتانیایی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
انتشار نامه های محرمانه پرنس چارلز به مقامات بریتانیایی

مجموعه ای از نامه های پرنس چارلز به مقامات عالیرتبه بریتانیایی که ده سال پیش نگارش شده است، سرانجام پس از یک جنجال حقوقی منتشر خواهند شد. این نامه ها محتوای سیاسی دارند و به عنوان نمونه به نخست وزیر وقت بریتانیا ارسال شده اند. نگارش آنها از سوی ولیعهد بریتانیا در حالیست که اعضای خانواده سلطنتی حق مداخله در سیاست کشور بریتانیا را ندارند.