محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

Shooting Stars 2013 - Trailer

Shooting Stars 2013 - Trailer
نگارش از Euronews

<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/3xOI54uaWlo" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>