محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

مهاجرین غیرقانونی در ترکیه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مهاجرین غیرقانونی در ترکیه

<p>ما در مرز میان ترکیه و یونان، عملیات نیروهای مرزی ترکیه را دنبال می کنیم. مرز ترکیه با اتحادیه اروپا . در این مرز معبری قرار دارد که همه شب دهها نفر از آن بطور غیر قانونی عبور می کنند. بسیاری از آنها مردم فقیر خاورمیانه و آفریقا هستند. </p> <p>گزارشگر…. تا روز پنجشنبه.</p>