محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اگر می توانی از من مالیات بگیر

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اگر می توانی از من مالیات بگیر

<p>افزایش مالیات ثروتمندان برای کمک به بخش کم درآمد جامعه یا حداقل برای کاهش کسری بودجه. به نظر می رسد، سیاست مالی فرانسوا اولاند، رئیس جمهور فرانسه، بر این نکات تکیه ویژه ای دارد.</p> <p>اما برخی می گویند، این سیاست ممکن است شکل جدیدی از مهاجرت را تشویق کند: فرار ثروتمندان به کشورهایی که از نظر مالیاتی شرایط بهتری دارند. این هفته در گزارشگر.</p>