محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

بررسی موضوع استخراج گاز شیل در بریتانیا و اروپا

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
بررسی موضوع استخراج گاز شیل در بریتانیا و اروپا

<p>آیا باید از گاز شیل و استخراج آن ترس داشت؟ آیا استخراج این گاز در اروپا آینده بخش انرژی در این قاره را متحول می کند؟ </p> <p>در بریتانیا افکار عمومی درباره استخراج این گاز به تکاپو افتاده است. اخیرا شرکت توتال برای استخراج گاز شیل در این کشور قرارداد امضا کرده است.</p> <p>برنامه گزارشگر ضمن پرداختن به این موضوع موضع گروهها و انجمنهای طرفدار محیط زیست و مخالف حفاری، اکتشاف و بهره برداری از منابع گاز شیل در بریتانیا را منعکس کرده است. </p> <p>معترضان بیم آنرا دارند که عملیات حفاری و اکتشاف منجر به کشف میدان گاز شیل در اعماق زمینهای کشاورزی شود. مخالفان که راس آنها طرفداران محیط زیست قرار می گیرند عملیات حفاری و استخراج گاز شیل را برای محیط زیست خطرناک می دانند. در این بین طرفداران استفاده از منابع انرژی جدید استدلال های مخالفان گاز شیل را به چالش می کشند.</p> <p>تکنیک حفاری و بهره برداری گاز شیل موسوم به شکست هیدرولیکی که توسط مخالفان آن غیر متعارف ارزیابی شده منشا نگرانی ها و اعتراضات شده است.</p>