ویدیوها

گلف بازی در سیبری

گلف بازی در سیبری

<p>امسال تیم چین هم به هفتاد تیم دیگر گلف بر روی یخ در بایکال سیبری پیوست.</p> <p>در اینجا یخ جانشین چمن شده است.</p>