ویدیوها

نجات دریانوردان و ماهیگیران از خطر غرق شدن

نجات دریانوردان و ماهیگیران از خطر غرق شدن

<p>نیروهای گارد ساحلی هندوستان هفده دریانورد یمنی را در اقیانوس هند از خطر مرگ نجات می دهند.</p>