ویدیوها

پناهجویان نجات یافته در سواحل لیبی

پناهجویان نجات یافته در سواحل لیبی

<p>صدها پناهجوی سرگردان در آبهای مدیترانه روز پنجشنبه توسط گارد ساحلی لیبی نجات یافتند.</p>