ویدیوها

کمک به مهاجران آفریقایی و فلسطینی

کمک به مهاجران آفریقایی و فلسطینی

<p>بیش از دویست مهاجر آفریقایی و فلسطینی روز پنجشنبه در سواحل جزیره سیسیل ایتالیا نجات داده شدند.</p>