ویدیوها

جشن مبارزان حفاظت از قطب شمال

جشن مبارزان حفاظت از قطب شمال

<p>حضور اما تامپسون، هنر پیشه انگلیسی در مراسم کشیدن خرس بزرگ عروسکی در لندن که بوسیله صلح سبز و در مخالفت با حفاری برای استخراج نفت در قطب شمال، برگزار شده است.</p>