هنرمندان در خدمت گرسنگان

هنرمندان در خدمت گرسنگان

دهها طراح و هنرمند با استفاده از قوطی کنسرو غذا چندین مجسمه ساخته اند. قرار است درآمد حاصل از فروش این مجسمه ها جهت تهیه غذا برای یک میلون و چهارصد هزار گرسنه در شهر نیویورک هزینه شود. سی گروه با استفاده از ۱۲۴ هزار قوطی کنسرو مجسمه ها ساخته اند.

دهها طراح و هنرمند با استفاده از قوطی کنسرو غذا چندین مجسمه ساخته اند. قرار است درآمد حاصل از فروش این مجسمه ها جهت تهیه غذا برای یک میلون و چهارصد هزار گرسنه در شهر نیویورک هزینه شود. سی گروه با استفاده از ۱۲۴ هزار قوطی کنسرو مجسمه ها ساخته اند.

تازه‌ترین ویدیو

محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست