ویدیوها

برچیدن و تخلیه کمپ مهاجران در کاله فرانسه

برچیدن و تخلیه کمپ مهاجران در کاله فرانسه

<p>بولدوزها در کمپ کاله فرانسه که به «جنگل» معروف شده است، کلبه های چوبی موقت و زاغه های مهاجران را از هم دریدند.</p>