ویدیوها

سرقت مسلحانه مانع از بوسه های عاشقانه زوج آمریکایی نشد

سرقت مسلحانه مانع از بوسه های عاشقانه زوج آمریکایی نشد

<p>به نظر می رسد هیچ چیز نمی تواند مانع از بوسه های عاشقانه زوجی آمریکایی شود.</p> <p>این زوج حتی پس از ورود سارقان مسلح به میخانه ای در شهر بیلینگز در ایالت مونتانای آمریکا بوسه های عاشقانه خود را متوقف نکردند.</p> <p>به گفته یکی از کارکنان این میخانه سه سارق مسلح در حالی که صورت خود را پوشانده بودند و دستکش به دست داشتند وارد این محل شدند و درخواست پول نقد کردند. </p> <p>پلیس در شهر بیلینگز می گوید هنوز موفق به دستگیری سارقان نشده است.</p>