ویدیوها

آتش سوزی در شمال ایتالیا؛ صدها هکتار زمین طعمه حریق شد