ویدیوها

کوهستان‌های شمال چین؛ شنا در دمای منهای ۲۹