ویدیوها

تخریب بیش از هشت هزار سلاح توقیفی در برزیل