ویدیوها

خرابی مترو در پاریس؛ صدها مسافر از گرمای درون تونل نجات یافتند