ویدیوها

برف و سرما پناهجویان سوری در لبنان را به دردسر انداخته است