ویدیوها

حضور زنان دموکرات با لباس سفید در سخنرانی سالانه ترامپ