ویدیوها

آتشفشان سینابونگ اندونزی؛ فوران خاکستر و دود به ارتفاع ۷ کیلومتر