ویدیوها

تیراندازی یک سناتور به مردم معترض در هائیتی