ویدیوها

برگزاری یکی از بزرگترین اعتراضات و اعتصابات سراسری در فرانسه