ویدیوها

تظاهرات و اعتصاب‌ کارکنان راه آهن پاریس همچنان ادامه دارد