ویدیوها

ویدئو؛ نیروی ویژه پلیس فرانسه پناهجویان خیابان خواب پاریس را جمع کرد