ویدیوها

سرنگونی مجسمه کریستوف کلومب در ایالتی که جورج فلوید در آن کشته شد