ویدیوها

جاری شدن سیل در صربستان و بوسنی ‌و‌هرزگوین خسارت به بار آورد