ویدیوها

تصاویر جستجو برای نجات؛ سقوط بهمن در نوریلسک روسیه سه قربانی گرفت