ویدیوها

صدها نفر در پورتلند به افزایش خشونت‌ علیه آسیایی تبارها اعتراض کردند