ویدیوها

تصاویری از هند؛ همزمان با بیداد کرونا طوفان به سواحل این کشور کوبید