ویدیوها

تصاویری از رم ایتالیا؛ گردشگران در جستجوی آب برای فرار از موج گرما