ویدیوها

ویدیو؛ بریتانیا و فرانسه گروهی از شهروندان افغان را از کابل خارج می‌کنند