ویدیوها

آزمایش منحصر به فرد گسترش کووید با استفاده از یک کنسرت موسیقی  در شیلی