ویدیوها

جزایر قناری؛ ویدئویی از محاصره شدن چندین ساختمان در مسیر گدازه های آتشفشانی