ویدیوها

اشک و شوق آزادی در میانمار؛ بیش از یک هزار زندانی سیاسی آزاد شدند