ویدیوها

هواداران جولیان آسانژ در لندن علیه درخواست استرداد او به آمریکا تظاهرات کردند