ویدیوها

اعتراض زنان در کابل به «سکوت» جهان در برابر بحران افغانستان