ویدیوها

هندوها مراسم سنتی «چهات پوجا» را در رودخانه آلوده جَمُنا برگزار کردند