ویدیوها

ویدئو؛ خوشحالی و بازیگوشی دو خرس قطبی در فضای جدید باغ وحش پورتلند