محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

Bonus: Learning World

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
Bonus: Learning World

این تصاویر ویدئویی کوتاه بمنظور معرفی برنامۀ چشم اندازی بر جهان یادگیری است.