خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

مبارزه برای برابری جنسیتی

نظرها
مبارزه برای برابری جنسیتی
اندازه متن Aa Aa

پنجشنبه گذشته، روز جهانی زن بود، روز بزرگداشت دستاوردهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی زنان که چندان آسان هم بدست نیامده اند. آیا برابری جنسیتی امری شدنی است؟ شبکه دو فرانسه به این پرسش پاسخ می دهد.

توانمند سازی زنان روستایی موضوع اصلی سازمان ملل متحد برای روز جهانی زن است. با ضربه ای که بحران اقتصادی به اقتصاد جهانی وارد ساخته، این اقدام پیامدهای نامناسب بحران را به زنان خاطرنشان می سازد. شبکه ایتالیایی زبان سوییس به این موضوع پرداخته است.

انطباق کار و زندگی خانوادگی چالشی عمده بر سر راه بسیاری از زنان به شمار می رود. برای این منظور در مقایسه با مردان، شمار بیشتری از زنان بصورت پاره وقت به فعالیت اشتغال دارند. تلویزیون اسپانیا گزارشی در این زمینه آماده کرده است.