خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

اروپای فدرال؛ کتابی جدید

نظرها
اروپای فدرال؛ کتابی جدید
اندازه متن Aa Aa

دو نام شناخته شده در پارلمان اروپا، گای فرهوف اشتاد، رهبر گروه لیبرال دموکرات ها، و معاون او، دانیل کن بندیت، کتابی منتشر کرده که در آن نظراتشان را در ترغیب یک اروپای فدرال توجیه نموده اند.

به اعتقاد مولفین این کتاب، تنها از طریق فدرال شدن اروپاست که کشورهای این قاره می توانند در مقابل رقابتهای بین المللی ایستادگی کنند.

گای فرهوف اشتاد، می گوید:

“این کتاب با خشم نوشته شده است ؛ خشم علیه طبقه حاکمه و ناسیونالسیت کشورها که توانایی حل بحرانی را که امروز با آن روبروییم، ندارد. ما خاطرنشان کرده ایم که تنها راه حل واقع بینانه ایجاد یک اتحاد فدرال، یک اروپای فدرال است”.

مولف دیگر این کتاب کمیسیون اروپا را دولت آینده اروپا تلقی می کند:

“به اعتقاد ما، معمار اروپا باید پارلمان اروپا بوده و دولت واقعی آن، کمیسیون اروپا. پارلمان باید به دو مجلس نمایندگان و سنا تقسیم شود. سنا می تواند یا از نمایندگان دولتهای عضو متشکل باشد یا نمایندگان پارلمانهای ملی. این ساختاری دموکراتیک خواهد بود”.