خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

بودجه کشاورزی اتحادیه اروپا در معرض خطر کاهش

Access to the comments نظرها
بودجه کشاورزی اتحادیه اروپا در معرض خطر کاهش
اندازه متن Aa Aa

نخستین گامها در جهت تدوین سیاست جدید مشترک کشاورزی برای اتحادیه اروپا برداشته شده است. نمایندگان پارلمان اروپا در پیش نویس تعهدات اتحادیه رای داده اند که از سال 2014، حداکثر کمکی که عمده کشاوزران اتحادیه دریافت خواهند داشت، از سیصد هزار یورو تجاوز نکند.

رئیس کمیته کشاوزری پارلمان اروپا به نیاز به دفاع از سیاستهای اروپایی در ارتباط با جهانی شدن کشورها اشاره کرد: “ امروز ایمنی در مواد غذایی از گذشته بمراتب کمتر شده است. به همین دلیل است که باید مثل آمریکایی ها، ژاپنی ها و بیشتر کشورهای جهان از آن حمایت کنیم. این سیاست را برای حفظ ثروتمند بنا نمی گذاریم بلکه سیاست بنای آینده است.”

هرچند در پیش نویس این سیاست نامه به کمکهای بیشتری برای کشاورزی توام با حفظ محیط زیست در نظر گرفته شده، اما نمایندگان پارلمان خواهان انعطاف بیشتر هستند.

گزارشگر یورونیوز می گوید: “اصلاحات در سیاست کشاوزری اتحادیه به مذاکرات مربوط به بودجه مرتبط است. اگر این بودجه کاهش یابد، اقدامات مربوط به حفظ محیط زیست و برنامه های پر هزینه تر از آن حذف خواهد شد.”