خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

جولیو آند رئوتینیم قرن ماندگاری درصحنه سیاست ایتالیا

Access to the comments نظرها
جولیو آند رئوتینیم قرن ماندگاری درصحنه سیاست ایتالیا
اندازه متن Aa Aa

جولیو آندرئوتییا “جولیو ابدی“، الگوی ماندگاریدرسیاست ایتالیاست، در دورانی که ایتالیا در حال عبور از یک بحران به بحرانیدیگر بود.

او هفت بار نخست وزیر و شش بار وزیر امور خارجه ایتالیاشد. آندرئوتیحدود پنجاه سالتقریبادر تمام دولتهای این کشور پس از جنگ جهانی دومتا دوران رونق اقتصادی ایتالیا حضور داشته است.

این سیاستمدار دمکرات مسیحی، یک کاتولیک معتقد نیز بود. هر روز مراسم عشای ربانی شرکت می کرد و با چهار پاپ از جمله پاپ ژان پل دوم روابطحسنهداشت.

در سال 1991 فرنسیسکو کاسیا نخست وزیر ایتالیا، به اوعنوان سناتور مادام العمر داد. منتقدانش می گفتند که او استادبقا و مصالحهحتی به قیمت معاملات پشت پرده است.

جولیو آندرئوتیسال1992بعد از شکست انتخاباتی حزبش از سیاست کناره گیری کرد. اما در سال1993 و بدنبال شایعات ارتباط با مافیا بود که وجه اش سیاسی اش بطور جدی خدشه دار شد.

آگاهان پشت پرده می گفتند او در روابط مافیاییبه عمو جولیو شهرت دارد اما او همیشه این شایعات را رد می کرد.

او در مصاحبه ای در انکار این اتهامات گفته بود:” اگر این آگاهان پشت پرده یا خبرچین هامی گویند با روسای مافیا دیدار داشته ام حتی با سالوادوره رینا، همه اینها شایعات محض است و ساخته پرداخته خود آنهاست.”

این اتهامات وقتی جدی تر شد کهبه اتهام قتل در در دادگاه محاکمه شد. آندرئوتی برایاعاده حیثتش بهسختی تلاش کرد. در دادگاه اولتبرئهشد اما دادگاه تجدید نظراو رابه اتهام قتل یک روزنامه نگار در سال1979به بیست و چهار سال زندان محکوم کرد.

سالها بعد، سرانجامدادگاه عالی ایتالیا در سال 2003 او را از این اتهام تبرئه کرد.

دادگاه چنین حکم داد که آندروئوتیقبل از سال 1980تنها یک رابطه دوستانه با این سازمان داشته و نه بعد از آن و اکنون برای به جریان انداختن پرونده های قبلی ، دیر شده است.