خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

ادامه اعتراضات کارگران کارخانه گودیر در امیان فرانسه

نظرها
ادامه اعتراضات کارگران کارخانه گودیر در امیان فرانسه
اندازه متن Aa Aa

کارخانه لاستیک سازی گودیر قصد دارد کارخانه خود در امیان واقع در شمال فرانسه را تعطیل کند. موضوعی که این روزها موجب ایجاد تنش و کشمکش بین کارگران این کارخانه و مدیران و مسئولان آن شده است.

در ادامه این تنشها روز دوشنبه مدیر منابع انسانی و مدیر تولید گودیر توسط کارگران در دفاتر خود حبس شدند. این دو مسئول پس از ساعتها مذاکره بین نمایندگان اتحادیه های کارگری و مقامات کارخانه روز سه شنبه آزاد شدند.

این شیوه از اعتراضات کارگری در فرانسه متداول و مرسوم است و دستگاه قضایی غالبا این اعمال را تحت تعقیب کیفری قرار نمی دهد.

میکائیل وامن، از سندیکاهای کارگری می گوید: «قدرت و اختیارات دولتی در اختیار گروه گودیر است. این کارخانه همه آنچه را که خواهان آن بوده بدست آورده است. ما هیچگاه تمایل نداشتیم از روشهای خشن استفاده کنیم با این وجود این کشمکش به پایان نرسیده است.»

میکائیل مله، یکی دیگر از نمایندگان اتحادیه های کارگری می گوید: «امروز ما کار خود را از دست دادیم. آنها باید درباره پرداخت غرامت، با ما مذاکره کنند. اما هیچگاه دراینباره مذاکره نشده است.»

اعضای سندیکاهای کارگری و کارگران کارخانه گودیر در امیان در نظر دارند این کارخانه را به اشغال خود درآورند. در دست گرفتن کارخانه بمنظور اعمال فشار بر مقامات گودیر در مذاکرات صورت می گیرد.

سندیکاهای کارگری خواهان پرداخت مبلغ ۱۸۰هزار یورو غرامت به هریک از کارگران کارخانه گودیر هستند که کار خود را از دست خواهند داد.