محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

روباتهایی در خدمت سالخوردگان

روباتهایی در خدمت سالخوردگان
نگارش از Euronews

در راستای پروژه اروپایی کمک به سالمندان، روباتی طراحی شده است که می تواند در هر لحظه پل ارتباطی بین فرد سالخورده و نزدیکان وی باشد.

لئا مینا رالی، یک زن ۹۴ ساله ایتالیایی است که بوسیله این روبات با نزدیکان و پزشکانش در ارتباط است. او می گوید: “می دانم اگر اتفاقی برایم بیفتد، اگر زمین بخورم و یا غش کنم، می توانم پیغام هشدار بفرستم و برای اینکار فقط لازم است روی یک تکمه را فشار دهم و از طریق ویدئو نزدیکانم از حالم با خبر می شوند و می توانند به کمکم بیایند.”

این روبات می تواند با برقراری ارتباط، یک مددکار اجتماعی را در اسرع وقت به شخص بیمار و سالخورده برساند.حسگرهایی هم که در محل زندگی شخص سالخورده نصب شده اند کمک می کند تا شرایط بحرانی وی فورا گزارش شود.

میدر فنی این طرح می گوید: “ایده اصلی طراحی حسگرهایی بود که بتوانند حالات متفاوت فرد را گزارش کنند. در واقع این حسگرها قدرت کنترل ما روی فرد سالخورده و مکان زندگی وی را افزایش می دهند. از طریق حسگرها می توان در صورت آتش گرفتن خانه و یا ترکیدن لوله سریع به محل حادثه شتافت.”

این پروژه در حال حاضر در ۶ کشور اروپایی آزمایش می شود و قرار است تا بزودی در ۱۵ کشور دیگر قاره اروپا مورد آزمایش قرار گیرد.