خبر فوری
محتوای این برنامه در حوزه جغرافیایی شما در دسترس نیست

دیوار برلین، سمبل جدایی شرق و غرب

نظرها
دیوار برلین، سمبل جدایی شرق و غرب
اندازه متن Aa Aa

دیوار برلین، برای شرق و غرب دو معنای متفاوت داشت. حکومت کنندگان در بخش شرقی این دیوار، وجود آن را برای محافظت از خود در برابر فاشیسم ضروری می دانستند اما کسانی که در مقابل و سوی غربی آن قرار گرفته بودند، نام دیوار شرم را به این مرز سنگی که یک شهر را به دو بخش تقسیم می کرد، داده بودند.

این دیوار که پانزده سال بعد از پایان جنگ جهانی احداث شد، یکی از مهمترین سمبل های جنگ سرد بود و یک ملت را به دو نیم کرد.

ساخت این دیوار از روز سیزدهم اوت ۱۹۶۱ و آنهم تحت تدابیر شدید امنیتی و حضور ارتش و پلیس جمهوری دموکراتیک آلمان آغاز شد. برلین توسط سیم خاردارهای قطور به دو نیم تقسیم شد و خانواده های زیادی دوپاره شدند. خیلی زود، این سیم خاردارها جای خود را به یک دیوار قطور به ارتفاع ۳ و نیم متر دادند. دیواری که سرآغاز فصل مهمی از تاریخ آلمان و تاریخ شرق و غرب بود که تا سال ها ادامه یافت و شرق و غرب آلمان را با یک فاصلۀ زیاد از نظر اقتصادی و سیاسی از یکدیگر جدا کرد.

در حالیکه آلمان غربی با شتاب، بازسازی این کشور را آغاز کرده بود و پایه های اقتصادی خود را قوی می کرد، شهروندان شرق آلمان، بمدت ۲۵ سال، تحت سلطۀ یک نظام کمونیستی در فضایی بسته و کنترل شده روزگار می گذراندند.

در طی این مدت، محافظت از این دیوار به عهدۀ سربازان ارتش شوروی سابق و آلمان شرقی بود و دست کم ۱۴۰ نفر، در حین تلاش برای عبور از این دیوار کشته شدند. آخرین قربانی این دیوار، فردی به نام وینفرد فرودنبرگ بود که روز هشتم مارس ۱۹۸۹، تنها هشت ماه پیش از سقوط این دیوار هنگامی که با بالن قصد عبور از این دیوار را داشت، هدف محافظان این دیوار قرار گرفت و جان باخت.

دیوار برلین در روز نهم نوامبر ۱۹۸۹ سقوط کرد. سقوط این دیوار که دو سال پیش از فروپاشی شوروی سابق اتفاق افتاد، سمبل از بین رفتن یک نظام توتالیتر بود. با اینحال و بعد از ۲۵ سال که از فروپاشی این دیوار می گذرد، بر اساس یک نظرسنجی، تنها ۴۷ درصد از مردم آلمان شرقی و غربی معتقدند که وحدت دو آلمان موفقیت آمیز بوده است.